ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Olivier Beekman


Aanmelding / Inschrijving

 • Aanmelding voor een proefles geschiedt door inzending van het proeflesformulier. 
 • Wanneer u besluit deel te nemen aan de lessen verklaart u tevens akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Olivier Beekman.
 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar dienen door ouders/verzorgers te worden ingeschreven.
 • Naams- en/of adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

Betaling

 • Betaling van het lesgeld dient voorafgaande aan de les contant of per factuur te worden voldaan.
 • Betaling van het lesgeld in één keer, dient onder vermelding van factuurnummer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan op rekeningnummer: NL06 ABNA 0869 9899 60.
 • Bij betalingsachterstand kan Olivier Beekman beslissen de leerling niet meer aan de lessen te laten deelneme, de betalingsverplichting vervalt echter niet.

Ziekte of verzuim

 • Bij verhindering van de docent is deze gerechtigd de lessen op een ander moment in te halen dan wel te restitueren.
 • Bij verhindering van de cursist, is de docent niet verplicht de gemiste lessen in te halen.
 • In geval van langdurig ziekte van de cursist (met doktersverklaring) zullen de lessen tot een nader overeen te komen periode worden opgeschort danwel gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

 • Olivier Beekman is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van door de leerling meegebrachte goederen.
 • Olivier Beekman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval, of vernieling tijdens hun verblijf op de leslocatie.